[ کلسیناسیون و اکتیواسیون آنتراسیت ]

شرکت دانش بنیان شیمی پژوهان برای اولین بار در ایران کاتالیست استوانه ای برپایه گاما آلومینا را تولید کرده است.

تست عملیاتی آن نیز موفقیت آمیز بوده است.

توانایی تولید کاتالیست پودری اکسی کلریناسیون  را هم دارد.