آنتراسیت

شرکت شیمی پژوهان آنتراسیت بنا برسفارش تامین می کند کلسیناسیون و اکتیواسیون آنتراسیت انجام می دهد  و همچنین توانایی

ساخت طراحی ونصب  کوره و تجهیزت مخصوص این کار را نیز دارد.

بسته بندی : پاکت های 30 کیلوگرمی

بیگ بگ 1 تنی

 

Unit                Result Specifications   Anthracite

 

mohs 2 – 4 Hardness

 

1
% 75-80 C Content

 

 

2
% 1 max Acid Solubility 3
kgr/m3 720 ~ 740 Bulk Density

 

4
mm بنا به سفارش

 

Size

 

5
% 5 – 10 Volatile  Matter

 

6

 

 بنا به سفارش هر کدام از آیتم ها قابل تغییر است.