کربن فعال (اکتیو) بارور شده (Impregnation)

شرکت شیمی پژوهان؛  با توجه به دانش فنی روز و زیر ساخت‏های خود، کربن فعال (اکتیو) را به روش اشباع سازی و باروری انتخابی تولید می‏ کند.

کربن فعال توسط مواد شیمیائی از قبیل اسیدها، بازها، اکسید فلزات ، نمک های معدنی ، مواد آلی و … اشباع و بارور می‏شوند. عمل اشباع بصورت رسوب عامل باروری در دیواره های خلل و فرج کربن اکتیو صورت می گیرد.

هر گاه  گاز یا مایع حاوی ناخالصی که می‏‏خواهند این ناخالصی را حذف کنند،  به داخل خلل و فرج کربن فعال (اکتیو) وارد شود، واکنش ناخالصی با عامل باروری به صورت یک واکنش برگشت ناپذیر انجام می‏ شود و بدین ترتیب ناخالصی از جریان سیال جدا می‏ شود.

بعضی از محصولات تولیدی شرکت شیمی پژوهان، برای حذف ناخالصی ‏های مایعات و گازها و همچنین کاربرد آن‏ها در صنایع مختلف، به شرح زیراست.

 

کربن فعال بارور شده تولیدی شرکت شیمی پژوهان

 

شرکت شیمی پژوهان با توجه به نیاز صنایع، دانش فنی اشباع سازی و باروری با عوامل شیمیایی دیگر از جمله، ترکیبات مس، روی ، مولیبدن، نقره، پالادیم،  فلزات رنگین و فلزات گران‏بها را دارد.