Activated carbon extruded

Activated carbon extruded

کربن اکتیواکسترودی Result UNIT Standard ITEM      800-1300 M2/gr BET Surface Area 1 700-1200 Mgr/gr ASTM D4607 Iodine Number 2 500-480 Kg/m3 ASTM D2854 Bulk Density 3 10-4   ASTM D3838 PH 4 2-8 %wt ASTM D2867 Moisture 5 2 or 4 mm ASTM D2862 Particle Size Ø 7   با توجه به نیازو سفارش […]

Read more
What is activated carbon?

What is activated carbon?

ماده کربنی که به دلیل مساحت داخلی قابل توجه، ساختار پوک و منفذی، ظرفیت جذب بالا، قابلیت فعال‌سازی مجدد سطح و همچنین قیمت پایین در مقایسه با جاذب‌های غیر آلی مانند زئولیت یک ماده منحصربه‌فرد می‌باشد. بسیاری از مواد مایع و گازها دارای مقادیری مواد ناخواسته و ناخالصی هستند.در برخی موارد این ناخالصی ها شامل […]

Read more